Time : 2020-03-19 17:18:21
Điểm: 10/10
They are doing aerobics.

Nhận xét của giáo viên :

They are doing aerobics.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)