Time : 2019-09-19 10:47:10
Điểm: 10/10
Lots of cars are parked on either side of the road.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)