Time : 2019-09-19 13:08:47
Điểm: 10/10
the cars are lined up on both sides of the road

Nhận xét của giáo viên :

The cars are lined up on both sides of the road.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)