Time : 2019-09-19 10:07:49
Điểm: 10/10
There are many cars parked on both sides of the road.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)