Time : 2019-09-19 13:05:30
Điểm: 10/10
The cars are at the both sides of the road.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)