Time : 2019-09-12 16:06:22
Điểm: 10/10
The bottle was broken into pieces.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)