Time : 2019-09-12 15:54:36
Điểm: 10/10
There are a lot of pieces of a broken vase.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)