Time : 2019-09-12 17:13:16
Điểm: 10/10
It breaks into many pieces.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)