Time : 2019-09-12 17:10:34
Điểm: 10/10
A big vase was broken into pieces.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)