Time : 2019-09-05 15:38:20
Điểm: 10/10
The little girl is waking up her mother.

Nhận xét của giáo viên :

The little girl is waking up her mother.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)