Time : 2019-09-05 15:38:27
Điểm: 10/10
The girl is waking her mother up.

Nhận xét của giáo viên :

The girl is waking her mother up.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)