Time : 2019-08-29 15:41:10
Điểm: 10/10
I cut the bread into lots of slices

Nhận xét của giáo viên :

I cut the bread into lots of slices.

Good. Lưu ý cần dấu chấm ở cuối câu em nhé. Em đạt 9,5 điểm.