Time : 2019-08-29 15:33:29
Điểm: 10/10
The woman is cutting bread into slices.

Nhận xét của giáo viên :

The woman is cutting bread into slices.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)