Time : 2019-08-29 15:33:47
Điểm: 10/10
Someone is cutting slices of bread.

Nhận xét của giáo viên :

Someone is cutting slices of bread.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)