Time : 2019-08-29 15:27:36
Điểm: 10/10
She is cutting the bread into slices.

Nhận xét của giáo viên :

She is cutting the bread into slices.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)