Time : 2019-08-22 15:34:52
Điểm: 10/10
He is breaking into a house.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)