Time : 2019-08-22 15:51:12
Điểm: 10/10
The thief is trying to break into the house.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)