Time : 2019-08-08 15:27:35
Điểm: 10/10
She is practicing yoga on the balcony .

Nhận xét của giáo viên :

Well-done! Tiếp tục phát huy em nhé :)