Time : 2019-08-08 15:27:57
Điểm: 10/10
She is practicing yoga on the balcony.

Nhận xét của giáo viên :

She is practicing yoga on the balcony.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)