Time : 2019-07-18 17:33:20
Điểm: 10/10
Someone is decorating the cake with the candies.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)