Time : 2019-07-18 16:36:18
Điểm: 10/10
For a more beautiful cake, she decorated the cake with candy

Nhận xét của giáo viên :

For a more beautiful cake, she decorated the cake with candy.

Good. Lưu ý cần có dấu chấm cuối câu em nhé. Em đạt 9,5 điểm.