Time : 2019-07-18 16:44:40
Điểm: 10/10
She is decorating the cake with candy.

Nhận xét của giáo viên :

She is decorating the cake with candy.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)