Time : 2019-07-18 16:34:16
Điểm: 10/10
She is decorating a cake with some candies.

Nhận xét của giáo viên :

She is decorating a cake with some candies.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)