Time : 2019-07-18 17:33:47
Điểm: 10/10
She is decorating the cake with candies.

Nhận xét của giáo viên :

She is decorating the cake with candies.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)