Time : 2021-07-01 15:27:09
Điểm: 10/10
He is plugging in the phone charger

Nhận xét của giáo viên :

Bạn miêu tả rõ ràng, song chú  ý dấu câu nhé.