Time : 2021-07-01 17:11:17
Điểm: 10/10
He is plugging the charger into the plug.

Nhận xét của giáo viên :

Bạn miêu tả chính xác nội dung tranh.