Time : 2021-07-01 16:43:23
Điểm: 10/10
He is plugging in the charger because his phone is out of battery.

Nhận xét của giáo viên :

Bạn miêu tả rất chi  tiết, rõ ràng.