Time : 2020-12-17 19:20:52
Điểm: 10/10
They help their mother to do housework.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)