Time : 2020-12-17 18:25:56
Điểm: 10/10
The children help their mother to do the housework.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)