Time : 2020-12-17 19:18:14
Điểm: 10/10
The children are helping their mother with the housework.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)