Time : 2020-12-17 19:20:46
Điểm: 10/10
the children are helping their mother with the housework.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)