Time : 2020-12-17 16:22:47
Điểm: 10/10
They are helping their mother with housework.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)