Time : 2020-11-26 20:36:08
Điểm: 10/10
A little boy is going down the slide.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)