Time : 2020-11-26 19:46:12
Điểm: 10/10
The kid is going down the slide.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)