Time : 2020-11-26 16:14:32
Điểm: 10/10
The little boy is going down the slide.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)