Time : 2020-11-26 19:06:55
Điểm: 10/10
The boy is going down the slide happily.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)