Time : 2020-11-26 21:08:01
Điểm: 10/10
He is going down a slide.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)