Time : 2020-10-08 16:16:53
Điểm: 10/10
She is putting a bottle of milk in the cart.

Nhận xét của giáo viên :

She is putting a bottle of milk in the cart.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)