Time : 2020-10-08 16:58:26
Điểm: 10/10
She is putting things in the cart.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)