Time : 2020-10-08 16:33:38
Điểm: 10/10
She put the item in the cart

Nhận xét của giáo viên :

She put the item in the cart.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)