Time : 2020-10-08 16:37:02
Điểm: 10/10
She is putting the bottle into the cart.

Nhận xét của giáo viên :

She is putting the bottle (of milk) into the cart.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)