Time : 2020-10-08 17:14:47
Điểm: 10/10
The woman is putting a bottle of milk into the cart.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)