Time : 2020-09-17 16:47:46
Điểm: 10/10
He's pouring oil into the pan

Nhận xét của giáo viên :

He's pouring oil into the pan.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)