Time : 2020-09-17 16:33:54
Điểm: 10/10
He is pouring oil into the pan.

Nhận xét của giáo viên :

He is pouring oil into the pan.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)