Time : 2020-09-17 16:20:08
Điểm: 10/10
A man is pouring olive oil into the pan.

Nhận xét của giáo viên :

A man is pouring olive oil into the pan.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)