Time : 2020-08-06 16:01:56
Điểm: 10/10
The woman is carrying the baby in her arms.

Nhận xét của giáo viên :

The woman is carrying the baby in her arms.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)