Time : 2020-08-06 15:58:28
Điểm: 10/10
The woman is carrying her baby in her arms.

Nhận xét của giáo viên :

The woman is carrying her baby in her arms.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)