Time : 2020-08-06 15:57:35
Điểm: 10/10
She is carrying her baby in her arms.

Nhận xét của giáo viên :

She is carrying her baby in her arms.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)