Time : 2020-07-30 16:13:58
Điểm: 10/10
She's hanging the washing out to dry.

Nhận xét của giáo viên :

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!