Time : 2020-07-30 16:15:23
Điểm: 10/10
she is hanging the washing

Nhận xét của giáo viên :

She is hanging the washing.


Good job! Tiếp tục phát huy em nhé!